Những điều cơ bản về pháp môn Tịnh Độ

Giác ngộ dứt nghiệp Giác ngộ dứt nghiệp, Phật dạy có nhiều lối, gọi là những pháp môn tu. Pháp môn tu Thiền, pháp môn tu Tịnh độ. Tu thiền đến diệt tận định thì nhập Niết-bàn (Vô sanh), niệm Phật đến nhất tâm bất …

Đọc tiếp